WordPress Contact form 7 ไม่ส่งเมล์

ปัญหา เพิ่งเกิดเมื่อใช้งานจาก hosting ใหม่ contact form 7 ไม่ส่งเมล์

ทดลองเพิ่ม sub domain ลง wordpress แล้วเมล์ก็ไม่มา

แก้ไขโดย ใช้ mailgun

สบายละทีนี้

 

 

Categories

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

+ 32 = 37